Vårt miljöarbete
Miljöarbetet är en etablerad del av företagets aktiviteter såväl genom att aktivt utveckla våra processer och att tillverka produkter som har fördelar i miljö-hänseende sett ur ett livscykelperspektiv. Verksamheten präglas av långsiktiga strategier för att minimera miljöbelastningen såväl externt som internt inom företaget i enlighet med standarden för ISO 14001 och lagstadgade krav. Handlingsplaner upprättas för kontinuerligt förbättringsarbete.
Riktlinjer för Elmgrens AB:s miljöarbete:

I vår produktutveckling strävar vi efter lösningar som leder till minskad miljöbelastning.
Minska energiförbrukningen i våra tillverkningsprocesser samt vid uppvärmning/kylning av våra lokaler.
Välja råvaror som är återvinningsbara med minsta möjliga miljöpåverkan.
Minska miljöbelastningen för interna och externa transporter.
Minska spill och onödig materialåtgång i tillverkningsprocesser.
Anslutna till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)
Källsortera
Kvalitet
I enlighet med vårt mål att erbjuda verkstadsprodukter i rostfritt material strävar vi efter enligt följande:

Att ha full kunskap om våra kunders krav och förväntningar samttillfredsställa dessa behov bättre än våra konkurrenter.
Att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss.
Att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.
Samtliga aktiviteter ska därför följa fastlagda riktlinjer
Rutiner och systemets effektivitet ska följas upp.
Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel genom att vi åtager oss att arbeta med ständiga förbättringar, som ska formuleras, göras kända och följas upp.
Elmgrens har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller verkstadsarbeten i rostfritt stål